Secularism

Secularism ka batini maina yeh hai ke jo deen par amal karna chahta hai woh amal kare lekin deen ko masjid ke bahar na laya jaye …

Maulana Akhtar Abbas Jaun