Quotes of Imam Ali

Sakhawat Imam Ali

Tum per sakhaawat aur husn-e-akhlaaq ki pabandi laazim hai kyunki ye rizq ko zayada karte hain aur muhabbat ka mujib bante hain ” – Hazrat Imam Ali (as)

Source : Ghararul Hikam , Meezanul Hikmat Hadees – 8374, Jild 4 , Safa 714